Selecteer een pagina

Meer dan de som der delen

Onze kracht

Grote bezorgdheid over de gevolgen van deze pandemie en een diep gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid: dat is wat de COVID-19 Datacoalitie bijeenbracht. Een unieke samenwerking van bedrijven wiens kennis en expertise elkaar aanvullen en versterken. Onze kracht is dat we gebruik kunnen maken van al bestaande systemen en structuren, waardoor we snel kunnen handelen en voldoen aan alle noodzakelijke wetgeving. Een groot gezamenlijk netwerk van huisartsen, medisch specialisten, onderzoekers en beleidsmakers maakt dat ons initiatief breed gedragen wordt in de samenleving.

We bieden:

  • een veilige remote-acces-omgeving voor wetenschappelijk onderzoek
  • een realtime koppeling met HIS voor het ophalen van data en en het leveren van beslisondersteunende informatie
  • een ISO-gecertificeerd systeem dat voldoet aan alle privacywetgeving
  • een uitgebreid netwerk van huisartsen, specialisten en wetenschappers

 

Voor wie?

Het doel van de COVID-19 Datacoalitie is om meer te weten te komen over het COVID-19-virus door zoveel mogelijk gegevens over het virus op één plek bijeen te brengen. Vanuit onze data-infrastructuur kunnen we verschillende groepen in de samenleving van informatie voorzien over het aantal patiënten in de eerste lijn (huisarts) met verdenking of bevestiging van COVID-19. Ten behoeve van patiëntenzorg, wetenschappelijke onderzoek en beleid.

Huisartsen

Wij ondersteunen huisartsen bij de registratie van COVID-19-patiënten en verzamelen de gegevens uit het HIS voor het in kaart brengen van de epidemiologie van COVID-19. Deze gegevens bewerken of verrijken wij. In de toekomst zullen we relevante gegevens terugkoppelen aan de zorgprofessionals en advies geven aan huisartsen voor het verbeteren van de individuele patiëntenzorg.

Burgers

In deze tijd wordt de burger bestookt met grote hoeveelheden informatie en allerlei soorten grafieken. Tegelijkertijd is er nog veel wat we niet weten en dat zorgt voor onrust. Door meer epidemiologische informatie te verkrijgen en deze op een begrijpelijke manier beschikbaar te maken, hopen we onzekerheid en angst bij burgers weg te nemen.

Onderzoekers

We stellen proportionele en gepseudonimiseerde datasets uit het platform beschikbaar aan wetenschappelijk onderzoekers om relevante vragen over de COVID-19-pandemie te beantwoorden. Dit doen wij met toestemming van huisartsen en volgens alle geldende privacywetgeving.

Beleidsmakers

De genomen COVID-19-maatregelen hebben verregaande economische gevolgen voor de samenleving. Van beleidsmakers wordt verwacht dat ze snel en doordacht keuzes maken en de belangen van verschillende maatschappelijke groepen secuur afwegen. Vaak gebeurt dat noodgedwongen op basis van incomplete informatie. Met de COVID-19 Datacoalitie hopen we beleidsmakers tijdig te kunnen voorzien van juiste en volledige informatie die hen ondersteunt bij het nemen van beslissingen. Zo delen we onder andere dagelijks de verzamelde data vanuit de eerste lijn met het RIVM. 

Met wie?

De COVID-19 Datacoalitie wordt actief ondersteund en aangemoedigd door artsen, specialisten en wetenschappers van diverse universiteiten en academische ziekenhuizen in Nederland. Ook zijn verschillende overheidsinstellingen en beleidsmakers betrokken bij dit project:

Door wie?

Binnen de COVID-19 Datacoalitie werken meerdere bedrijven op het gebied van digitale zorgvernieuwing en medische informatiesystemen samen. Elke partner heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden op basis van het eigen expertisegebied. Zo doet ieder waar hij het beste in is. Wij stellen ons hier graag aan u voor:

Programmamanagement, privacy-platform en digitale zorgvernieuwing

Medworq: Meer gezonde levensjaren door digitale zorgvernieuwing

Medworq realiseert oplossingen in de zorg om deze beter, sneller en goedkoper te maken. Door medische, financiële en ICT-kennis op innovatieve wijze te combineren, creërt Medworq gezondheidsprogramma’s die effectief bijdragen aan de gezondheid van patiënten en zorgen voor een effectieve en doelmatige inzet van zorgprofessionals en geld. Binnen de COVID-19 Datacoalitie is Medworq verantwoordelijk voor het programmamanagement, het creëren van het privacyplatform en voor digitale zorgvernieuwing, waaronder het signaleringsdashboard en de beslisondersteuning in het HIS.

www.medworq.nl

Ontwikkeling van de registratie in NHGDoc en van kennisregels, protocollen en borging in de eerstelijn

ExpertDoc/NHGDoc: expert in medische beslisondersteuning

ExpertDoc ontwikkelt producten voor medische beslisondersteuning: slimme digitale tools voor zowel zorgverleners als patiënten. Door het bieden van evidence-based informatie ‘at the point of care’ helpt ExpertDoc artsen betere en snellere beslissingen te nemen. Binnen de COVID-19 Datacoalitie zorgt ExpertDoc voor de ontwikkeling van de registratie in NHGDoc, voor het opzetten van kennisregels en protocollen en voor de borging in de eerstelijnszorg.

www.expertdoc.nl

www.nhgdoc.nl

Het ontwikkelen van protocollen en kennisregels (HIS Medicom) en het afstemmen met huisartsen in het veld

Stichting Health Base: voor goed en veilig geneesmiddelgebruik

Stichting Health Base is een onafhankelijk expertisecentrum voor geneesmiddelinformatie en medicatiebewaking. Ze werkt met diverse organisaties en bedrijven samen aan goed en veilig geneesmiddelgebruik door slimme medisch-farmaceutische content te leveren aan zorginformatiesystemen in de eerstelijn, ziekenhuizen en instellingen. Vele apotheken en huisartsen werken met de producten van Health Base voor medicatiebewaking, geneesmiddel-informatie, uitgiftebegeleiding en voorschrijven. Binnen de COVID19 Datacoalitie zorgt Health Base voor het ontwikkelen van protocollen en kennisregels voor het HIS Medicom en voor de afstemming met huisartsen in het veld.

www.healthbase.nl

Het creëren van de data-infrastructuur en het faciliteren van COVID-19-onderzoek

STIZON: Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek

STIZON verzamelt, verwerkt en beheert gegevens over behandelingen en uitkomsten van zorg van deelnemende zorgverleners. Zij onderscheidt zich daarin van andere partijen die veelal zorgprocessen en/of zorgkosten vastleggen. Door uitkomsten te volgen door de tijd en over de disciplines heen worden dossiers op patiëntniveau gecreëerd, die gebruikt kunnen worden voor zorgevaluatie, -optimalisatie en -personalisatie en voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Binnen de COVID-19 Datacoalitie zorgt STIZON voor de data-infrastructuur en de organisatie en uitvoering van COVID-19 onderzoek.

www.stizon.nl

Inbedden van van de eerstelijns-COVID-19-registraties in HIS

PharmaPartners: verbindende ICT voor eerstelijnszorgverleners en patiënten

PharmaPartners ontwikkelt en beheert al veertig jaar zorgsystemen voor huisartsen, huisartsenposten en openbare apotheken binnen de eerste lijn. Zo krijgen samenwerkende zorgverleners en patiënten toegang tot betrouwbare, actuele en complete (patiënten)informatie. PharmaPartners verbindt zorgprofessionals met en rondom de patient door het inzetten van ICT-toepassingen en creëert zo de beste eerstelijnszorg. Binnen de COVID-19 Datacoalitie zorgt PharmaPartners voor de inbedding van de eerstelijns-COVID-19-registraties in het HIS.

www.pharmapartners.nl

Project- en stakeholdermanagement van de COVID-19 Datacoalitie.

Andersson Elffers Felix (AEF): verandermanagement met impact

Andersson Elffers Felix (AEF) is een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Hun projecten kenmerken zich door veranderopgaven, vaak met grote maatschappelijke impact, in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving. AEF biedt een heel palet aan diensten, van wetsevaluaties tot productinnovaties. Binnen de COVID-19 Datacoalitie zorgt AEF voor het project- en stakeholdermanagement.

www.aef.nl

Adviescommissie

Een belangrijke rol is weggelegd voor de adviesraad om de coalitie en haar kwartiermakers gevraagd en ongevraagd te adviseren over een grote diversiteit van vraagstukken. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers uit het wetenschappelijke en zorginhoudelijke veld. Conform de doelstelling van de coalitie is gekozen om de adviesraad zo samen te stellen dat zowel de eerstelijnsgeneeskunde, het onderzoek als de technologie worden vertegenwoordigd. De adviezen van de adviesraad zijn cruciaal om deze drie gebieden met elkaar te verbinden.

De COVID-19 Datacoalitie is een onafhankelijke aanbieder van infrastructuur en data. Het is expliciet niet haar bedoeling om stelling te nemen of conclusies te verbinden aan deze data. De data is immers slechts bij haar onder beheer. Dit vereist een hoge mate van zorgvuldigheid en scheiding van functies. De adviesraad speelt een belangrijke toetsende rol als het gaat om integriteit, de doelbinding en relevantie van geïnitieerde activiteiten en onderzoeksaanvragen.

De adviesraad kent de volgende samenstelling:

Naam Organisatie Functie
Dr. (Hedwig) M.M. Vos huisarts, hoofd huisartsopleiding LUMC en lid compliance commissie
Stizon
Voorzitter
Prof. dr. Onno van Schayk Hoogleraar preventieve Geneeskunde/ Wetenschappelijk directeur CaRe

 

Lid
Prof. dr.  Mattijs Numans Hoofd afd Public Health Eerstelijns Geneeskunde LUMC (Leiden) Lid
Prof. dr. Ameen Abu-Hanna hoogleraar medische informatiekunde Amsterdam UMC Lid
Prof. dr. Ewout Steyerberg Afdelingshoofd Biomedical Data Sciences, LUMC Lid
Prof. dr. Koos van der Velden Emiritus hoogleraar Public Health, Radboud UMC Lid
Dr. Chris Hagen Internist nefroloog Meander MC/ Lid Medical board Medworq Lid
Dr. Henk Schers onderzoeker huisartsgeneeskunde, Radboud UM Lid
Maarten Klomp huisarts en bestuurder eerstelijnszorg Lid
Prof. dr. Olaf H. Klungel Hoogleraar Farmaco-epidemiologie/Hoofd afdeling Farmaco-epidemiologie, Universiteit
Utrecht
Lid

Mocht u vragen hebben over de adviesraad, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de adviesraad, mevr A.H.J Prieckaerts: aprieckaerts@medworq.nl.

Powered by

Deze website werd ontworpen, geschreven en gemaakt door de mensen van:

communicatie | grafisch | productie

Deze site werd ontworpen en gemaakt door Branding, een bedrijf met al meer dan 20 jaar ervaring binnen de wereld van communicatie, grafisch ontwerp, techniek en productie. Branding staat voor persoonlijk, snel en flexibel. Voor ouderwets vakmanschap en moderne expertise. Voor teamwork, co-creatie en transparantie. Maar bovenal staat Branding voor onze grote liefde voor het grafische vak.

www.branding.nl